Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales, hvis ikke andet er aftalt, et depositum/reservatiosgebyr på 30 % af rejsens pris,. Restbeløbet betales hvis ikke andet er aftalt, senest 30 dage før afrejsen. Er restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte tidspunkt, har den enkelte outfitter ret til at annullere aftalen. Det indbetalte depositum/reservationsgebyr er i så fald tabt.

Sundhedsmæssige betingelser

Eventuelle sundhedsmæssige betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med rejsen, herunder vaccinationer, ændres løbende i specielt de oversøiske lande, det er vigtigt, at du kontakter din egen læge i god tid inden afrejsen for at sikre, at du får alle nødvendige vaccinationer samt relevante sundhedsmæssige informationer.

Generalt

Der henvises altid til den enkelte outfitters betingelser og ved indbetailing af det aftalte depositum/reservationsgebyr, bekræftes også Impala klubbens betingelser.

Afbestilling / fortrydelse

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte depositum/resevrationsgebyr under forudsætning af, at Impala klubben kan få refunderet betalingen fra den pågældene outfitter. Der vil dog altid være et fradrag i tilbagebetalingen på kr. 1.000,- Ved afbestilling mindre end 90 dage, men mere end 30 dage før afrejsedagen, er det indbetalte depositum/reservationsgebyr tabt. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsedatoen er hele rejsens pris forfalden til betaling. Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, refunderes samtlige indbetalte beløb ved afbestilling. Dette gælder dog ikke, såfremt du ved rejsens bestilling var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Ændringer efter rejsens påbegyndelse

Du har ikke krav på erstatning fra Impala klubben, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, og som outfitteren ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet ved aftalens indgåelse. Du har endvidere ikke krav på erstatning, der skyldes udefra kommende omstændigheder, som outfitteren eller nogen outfitteren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet ved aftalens indgåelse.

Vil du påberåbe dig en mangel ved rejsen, skal du give Impala klubben og den lokale outfitter meddelelse herom straks, efter du har opdaget manglen. Det vil sige på stedet så tidligt som muligt, og evt. bemærkninger skal indføres i jagtprotokollen og underskrives på stedet, både af outfitter og gæst.

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted for de ydelser, man herved ikke har modtaget.

Prisregulering

Der tages forbehold for prisstigninger og prisfald, som måtte ske i programmets gyldighedsperiode, som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for relevante tjenesteydelser samt ændring i de implicerede valutakurser.

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan overdrages til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt Impala klubben og outfitteren underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Den person, du har overdraget rejsen til, hæfter sammen med dig solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Sundhedsmæssige betingelser

Eventuelle sundhedsmæssige betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med rejsen, herunder vaccinationer, ændres løbende i specielt de oversøiske lande, det er vigtigt, at du kontakter klubbens din egen læge i god tid inden afrejsen for at sikre, at du får alle nødvendige vaccinationer samt relevante sundhedsmæssige informationer.

Betalingsbetingelser

Betales en faktura efter endt jagt ikke senest 10 dage efter modtagelse af faktura, har outfitteren ret til at opkræve 2,5 % i rente, pr. påbegyndt måned, af skyldigt beløb. Ejendomsretten til trofæer m.v. beholdes af klubben indtil det fulde beløb er betalt.

Reklamation:

Impala klubben gør opmærksom på, at skulle der på rejsen opstå uforudsete ting eller problemer og såfremt du og outfitteren ikke kan løse problemet, skal Impala klubben omgående kontaktes,

Bliver Christopher Espensen +45 6021 3600 fra Impala klubben ikke kontaktet, bortfalder din ret til nogen form for reklamation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

NØDTELEFON +45 60213600 – +45 40384054 – +45 60213600