Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales, hvis ikke andet er aftalt, et depositum/reservatiosgebyr på 30 % af rejsens pris,. Restbeløbet betales hvis ikke andet er aftalt, senest 30 dage før afrejsen. Er restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte tidspunkt, har den enkelte outfitter ret til at annullere aftalen. Det indbetalte depositum/reservationsgebyr er i så fald tabt.

Sundhedsmæssige betingelser

Eventuelle sundhedsmæssige betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med rejsen, herunder vaccinationer, ændres løbende i specielt de oversøiske lande, det er vigtigt, at du kontakter din egen læge i god tid inden afrejsen for at sikre, at du får alle nødvendige vaccinationer samt relevante sundhedsmæssige informationer.

Generalt

Der henvises altid til den enkelte outfitters betingelser og ved indbetailing af det aftalte depositum/reservationsgebyr, bekræftes også Impala klubbens betingelser.

Afbestilling / fortrydelse

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte depositum/resevrationsgebyr under forudsætning af, at Impala klubben kan få refunderet betalingen fra den pågældene outfitter. Der vil dog altid være et fradrag i tilbagebetalingen på kr. 1.000,- Ved afbestilling mindre end 90 dage, men mere end 30 dage før afrejsedagen, er det indbetalte depositum/reservationsgebyr tabt. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsedatoen er hele rejsens pris forfalden til betaling. Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, refunderes samtlige indbetalte beløb ved afbestilling. Dette gælder dog ikke, såfremt du ved rejsens bestilling var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Ændringer efter rejsens påbegyndelse

Du har ikke krav på erstatning fra Impala klubben, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, og som outfitteren ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet ved aftalens indgåelse. Du har endvidere ikke krav på erstatning, der skyldes udefra kommende omstændigheder, som outfitteren eller nogen outfitteren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet ved aftalens indgåelse.

Vil du påberåbe dig en mangel ved rejsen, skal du give Impala klubben og den lokale outfitter meddelelse herom straks, efter du har opdaget manglen. Det vil sige på stedet så tidligt som muligt, og evt. bemærkninger skal indføres i jagtprotokollen og underskrives på stedet, både af outfitter og gæst.

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted for de ydelser, man herved ikke har modtaget.

Prisregulering

Der tages forbehold for prisstigninger og prisfald, som måtte ske i programmets gyldighedsperiode, som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for relevante tjenesteydelser samt ændring i de implicerede valutakurser.

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan overdrages til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt Impala klubben og outfitteren underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Den person, du har overdraget rejsen til, hæfter sammen med dig solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Sundhedsmæssige betingelser

Eventuelle sundhedsmæssige betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med rejsen, herunder vaccinationer, ændres løbende i specielt de oversøiske lande, det er vigtigt, at du kontakter klubbens din egen læge i god tid inden afrejsen for at sikre, at du får alle nødvendige vaccinationer samt relevante sundhedsmæssige informationer.

Betalingsbetingelser

Betales en faktura efter endt jagt ikke senest 10 dage efter modtagelse af faktura, har outfitteren ret til at opkræve 2,5 % i rente, pr. påbegyndt måned, af skyldigt beløb. Ejendomsretten til trofæer m.v. beholdes af klubben indtil det fulde beløb er betalt.

Reklamation:

Impala klubben gør opmærksom på, at skulle der på rejsen opstå uforudsete ting eller problemer og såfremt du og outfitteren ikke kan løse problemet, skal Impala klubben omgående kontaktes,

Bliver Christopher Espensen +45 6021 3600 fra Impala klubben ikke kontaktet, bortfalder din ret til nogen form for reklamation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

Aftale i henhold til pakkerejser

Aftaler vedr. pakkerejser:

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Indeholder en rejse mere end 1. Ydelse, kategorier det sig som en pakkerejs.

En rejse er typisk sat sammen af en transport i form, bil, bus, eller fly og dernæst et ophold/indkvartering af en vis varighed, dertil kan yderlig ydelse tilføjes i from af oplevelser, jagt, udflugter m.v.

Impalaklubben har ansvaret for at kunden at har modtaget et komplet tilbud med alle oplysninger ved accept og dernæst en bekræftelse på komplet aftale.

Vi ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.

I får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger, hvorpå i altid kan komme i kontakt med Impalaklubben.

Kunden kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.

Impalaklubben skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder vedr. pakkerejser. Impala Klubben er fuldt ansvarlige for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Tlf.: 45 87 83 33 – www.rejsegarantifonden.dk

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk.

Privatlivspolitik – Impalaklubben

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Impalaklubben (samlet betegnet ”Impalaklubben”, ”vi”, ”firmaet”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Vi tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Vi behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra, og art. 9 stk. 2, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med os (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til firmaets legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vi er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra d, og art. 9, stk. 2, litra c), (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (GDPR art. 9, stk. 2, litra f), og/eller (7) behandlingen er nødvendig for at overholde vores eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten (GDPR art. 9, stk. 2, litra b).

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Vi videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Vi vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

Vi videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer skal vi desuden videregive oplysninger om dine pasinformationer til flyselskabet.

Når vi bestiller din flyrejse, er vi forpligtede til at foretage reservationen i overensstemmelse med de regler for reservation af flysæder, som det enkelte flyselskab har fastsat. Dette kan betyde, at din flyreservation efter flyselskabets regler klassificeres som en gruppereservation, selvom du ikke har bestilt en grupperejse. Dette kan blandt andet skyldes reservationens pris, særlige afbestillingsvilkår knyttet til reservationen mv. Hvis det er tilfældet, behandler flyselskabet oplysningerne om de passagerer, der klassificeringsmæssigt indgår i den samme reservation, som en gruppe. Dette betyder, at det i visse tilfælde vil være muligt for de passagerer der klassificeringsmæssigt rejser som en del af den samme gruppe, at tilgå navneoplysninger på de øvrige passagerer i klassificeringsgruppen, ved brug af flyselskabets elektroniske selvbetjeningsløsninger. Hvis du klassificeringsmæssigt rejser som en del af en gruppe, vil de øvrige passagerer i den pågældende klassificeringsgruppe derfor i visse tilfælde kunne tilgå information om dit navn, og om at du rejser på den pågældende flyafgang, gennem flyselskabets elektroniske selvbetjeningsløsninger

Vi videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er firmaets politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Klage over Impalaklubbens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

NØDTELEFON +45 60213600 – +45 40384054 – +45 60213600